កាកសំណល់សំរាម ៨៣កុងទឺន័រ ដែលបាននាំចូលមក​ ប្រទេសកម្ពុជា

933
កាកសំណល់សំរាម ៨៣កុងទឺន័រ ដែលបាននាំចូលមក​ ប្រទេសកម្ពុជា នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសដើមវិញ។